§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

   Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Motelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Motelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

   Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Motelu Korona .

   Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji motelowej, w każdym pokoju motelowym, a także na stronie Motelu

§2 DOBA MOTELOWA

 

   Pokój motelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

   Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

   Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Motel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

   Motel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Motelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

   Wymagana jest przedpłata za pierwszą dobę hotelową, aby rezerwacja była skuteczna należy jej dokonać w ciągu 24 h od chwili złożenia rezerwacji

   za odwołanie rezerwacji w ciągu 60 dni przed przyjazdem gość zostanie obciążony ceną pierwszej doby hotelowej

   Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację do 60 dni przed przyjazdem. Gość zostanie obciążony ceną pierwszej nocy w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 60 dni przed przyjazdem.

   Przedpłata jest wymagana: kwota przedpłaty jest równa opłacie za odwołanie rezerwacji.

   Przedpłata - Wszystkie płatności są załatwiane bezpośrednio między gościem a obiektem.

   Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

   Gość motelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

   Osoby niezameldowane w Motelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 14:00do godziny 22:00.

   Motel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Motelu lub innych osobach przebywających w Motelu.

   Motel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

   Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 100% wartości w terminie 2 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

   W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 11:00 na 2 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Motelu, zaliczka lub przedpłata nie zostaje zwrócona.

   Jeżeli pobyt Gościa w Motelu miał mieć miejsce w terminach sezonu letniego, Motel będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.

   W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Motel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§4 USŁUGI

   Motel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

   W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

   Motel ma obowiązek zapewnić Gościom: - warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, - bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, - profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Motelu, - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

   Dodatkowo na życzenie Gościa, Motel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, - budzenie o wyznaczonej godzinie, - przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Motelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu, - przechowanie bagażu Gościa, - zamawianie taksówki.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

   Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Motelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

   Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Motelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Motel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

   W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Motel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Motelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Motelu.

   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

   Motelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Motelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOTELU

   Motel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

   Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

   Motel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

   Motel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

   Motel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Motelu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

   Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

   W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Motel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Motelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA

   W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9 REKLAMACJE

   Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

   Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

   Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

   Motel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Motelu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Motelu.

   W Motelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu pozna wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

   W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

   Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Motel Korona ul. Sikorskiego 7, 22-400 Zamość dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Motelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Motel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

   Zakazuje się prowadzenia na terenie Motelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

   Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Motelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Motelu.

   Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach motelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.